Hvad er grunden til at skimmelsvamp opstår i bygninger?

Skimmelsvamp er en mikroorganisme, som lever udenfor i naturen. Det er almindeligt, at der findes skimmelsporer naturen, som vi kan slæbe med ind i huse under vores fodtøj.
Når JMS Demolition foretager mikrobiologiske analyser af byggemateriale, kan der være tegn på skimmelsvamp, uden at det betyder, at der vokser skimmelsvamp i dit hus. De målbare svampespore kan sagtens stamme fra naturen, som er kommet ind i indeklimaet, hvis ventilationsanlægget er beskidt eller huset er smudset og fuld af støv. Derfor er det en god ide, at rådføre sig med et professionelt firma til at få udført skimmelmålinger og bagefter, hvis nødvendigt, skimmelsanering.

Skimmelsvamp lever bedst på organiske materialer, eller materialer som har en overfalde med en relativ fugtighed over 75 procent. Hvis fugtigheden ligger omkring 90-95 procent, vil der skabes grobund for kraftig vækst af skimmelsvamp. Skimmelsvampe vokser godt ved høje temperaturer og kan ikke gro, hvis temperaturen kommer under fem grader.
Fornemmer du en høj fugtighed i bygningen, så vil det betyde, at der er et dårligt indeklima og dermed øget risiko for udbrud af skimmelsvamp, som du skal være opmærksom på.

Der findes mange årsager til skimmelsvamp. En af grundene kan være en utæt klimaskærm på huset, hvor regn og sne kan trænge igennem murværk, vinduer og utæt tag. Gamle huse med dårlig isolering eller fugtig jord, som huset er bygget på kan medvirke til, at fugten
trænger ind til husets sokkel og fundament, og danner skimmelsvamp. Hvis der sker brister på vandrør, afløb eller baderum, hvor vand kan trænge ned i gulvet og væggene kan det også give skimmelsvampangreb. JMS Demolition er eksperter i at kortlægge skaden af skimmelsvamp og udføre skimmelsanering på både privatbygninger og offentlige insitutioner.

Hvordan opdager du skimmelsvamp?

Du kan først og fremmest holde øje med forekomst af dårlig lugt i rummet. Den mugne lugt kan være en god indikator for at afsløre skjult skimmelsvamp i bygninger. Skjult skimmelsvamp kan eksistere i vægge med hulrum, lukkede tagrum og i underlag til gulvbeklædningen. Det kræver ofte en skimmelsanering for at få afklaret, om den skjulte skimmelsvamp er farlig, og skal fjernes.

Synlige fugtskjolder i bygninger kommer ofte til syne, hvis der er sket en brist i klimaskærmen. Hold især øje med kælder, tagrum, facaden, afløb og vinduer. Fugt kan også gro på vægge, hvis der er dårlig udluftning i rum, hvor væggene er dækket med møbler og klædeskabe, som holder på fugten og derved skaber grobund for svampevækster.
Det er en god ide at holde øje med dug eller kondens på ruder og fliser. Hvis væggene er meget kolde og lettere fugtige, kan der være tale om en kuldebro og dårlig isolering, som skaber skimmelsvamp. I våde rum som badeværelse, bryggers og køkken skal du holde øje med rør, afløb, fliser og gamle vinylgulve for at undgå skimmelsvamp.

Hvilke gener kan skimmelsvamp give?

Hvis du opholder dig i et hus eller en institution med skimmelsvamp, kan der være flere gener som kan påvirke dit helbred. Personer, som i forvejen er ramt af astma og allergi er særligt udsatte for irritation, når de opholder sig i bygninger med skimmelsvamp.
Symptomer kan være irritation i øjne, næse og luftveje. Hosteanfald, hududslæt og hovedpine. Nogle oplever også svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær.

Processen ved skimmelsanering

JMS Demolition starter saneringsarbejdet med en grundig analyse af bygningen, før vi vurderer hvilke byggematerialer og dele, som er ramt af skimmelsvamp og bør behandles.
Vores analyser dækker forskellige målinger. Forud for målingerne kigger vi altid på bygningens fugthistorie for at se, om der tidligere har været vandskader, lækager eller høj luftfugtighed som kan medvirke til skimmelsvamp.
Når vi behandler skimmelsvamp, så handler det ikke om at slå svampen ihjel ved brug af giftige kemikalier. Det er langt mere effektivt at fjerne skimmelsvampen helt, så den ikke kommer igen. Der er stor forskel på, om vi skal udføre skimmelsanering på et nedlagt landbrug, eller om vi skal fjerne skimmelsvamp på et badeværelse. Derfor tilbyder vi altid individuelle tilbud på skimmelsanering. Vores skimmelsanering sikrer at lugtgener forsvinder, og at bygninger bliver efterladt helt skimmelfrie.

Handlingsplan for skimmelsanering

Før skimmelsanering går i gang, udfører JMS Demolition en samlet handlingsplan for hele projektet. Handlingsplanen afdækker, hvordan fugtproblemerne og al væksten af skimmelsvamp skal afrenses og fjernes. Handlingsplanen vil også beskrive, hvordan der sikres imod fremtidig skimmelsvampeangreb.

Opgaver der skal udføres før skimmelsanering

Alt løst inventar i det rum, som er angrebet af skimmelsvamp, bliver fjernet. Hvis skimmelsvampen har spredt sig til møbler, skal de afrenses. Er skimmelangrebet er så kraftigt, at møbler og andet materiale ikke står til at rede, skal det bortskaffes. Hvis møblerne er skimmelfrie, skal de dækkes til, så de ikke bliver påvirket af saneringsarbejdet. Det er vigtigt at alle materialer, som ikke skal behandles bliver afskærmet, så skimmelsporer ikke bliver spredt. For at undgå skimmelsporer bliver der opsat specielle luftrensere med effektive filtre.

Mycometermålinger til foranalyse

Før skimmelsanering laver vi en række prøver, som sendes til laboratorium. JMS Demolition bruger ofte mycometermålinger til at afklare, om misfarvninger eller vandskader har udviklet sig til skimmelsvamp. Metoden er hurtig og effektiv. Efterfølgende bliver alle prøver sendt til analyse på vores eget laboratorium, hvor de testes for svampeinfektioner. Svarresultaterne bruges til at vurdere omfanget af skimmelsaneringen. Bagefter kan vi vurdere, hvilken metode vi skal bruge for at fjerne skimmelsvampen.

 

Skimmelsvamp behandling med enten kemisk afrensning og tøris

Når vi skal fjerne skimmelsvamp kan vi benytte en kemisk afrensning. Først sørger vi for, at der er fri adgang til det område, hvor skimmelsvampen sidder. Det betyder, at vi fjerner puds eller andre byggematerialer for at komme ind til skimmelsvampens udbrud.
I vores specielle støvsugere bruger vi produkter, som ikke efterlader rester af kemi. Støvsugerne har et pollenfilter, som opsamler alle svampesporer fra materialets overflade, så materialet bliver efterladt som nyt. Ved store områder, som er angrebet af skimmelsvamp, bruger vi altid åndedrætsværn og sikrer arbejdsmiljøet.

Tøris er en anden saneringsmetode, som kan bruges til nænsomt at fjerne skimmelsvamp på bygningsoverflader som husfacader. Det er en nænsom rensemetode, som sørger for at facaden ikke går i stykker. Metoden er god til store områder på bygninger, som er inficeret med skimmelsvamp. Afrensning sker ved en kraftig kuldepåvirkning, hvor tørisen fryser til -79 grader. Tøris udrydder skimmelsvampen fuldstædig fra det angrebede område.

Håndtering af områder efter skimmelsanering

Når skimmelsanering er overstået, så sørger JMS Demolition for en grundig rengøring.
Efter saneringsarbejde er området klart til at tømrere eller andre fagmænd kan overtage og færdiggøre byggearbejdet, så rummet kan blive etableret på ny.
Før renoveringsarbejdet begynder, sørger JMS Demolition for at lave målinger med mycometer. Der gør vi for at vurdere om alt kontamineret byggemateriale er helt fri for skimmelsvamp. Mycometermålingerne bliver nedskrevet i en rapport, der dokumenterer at alle de angrebne byggemateriale er fri for skimmelsvamp efter sanering, og at området er klar til at blive benyttet igen.

Fjernelse af skimmelsvamp ved vandskader

Har dit hus været udsat for en vandskade, så kan det medføre skimmelsvamp, som skal fjernes. Hvis ikke der reageres på en vandskade, så vil der i løbet af en til to uger forekomme meget fugtige bygningsdele. Førsteprioriteten er at få stoppet utætheden. Vandskader kan ske, ved kraftig skybrud, hvor kloakker tilstoppes eller gamle nedløbsrør eller tagrender brister på grund af vandmængden. Der kan også ske, hvis tagdækningen er utæt, så vande løber ind og skaber store fugtproblemer. Det er vigtigt at få lukket op for de materialer, som er blevet udsat for vand, da det er altafgørende at vandet tørrer for at få en effektiv skimmelsvamp behandling. Skal JMS Demolition hjælpe dig med at fjerne skimmelsvamp efter vandskader? Vi registrerer altid, hvilke byggematerialer, der er blevet påvirket af vandskaden. Vi sørger for at fjerne fugten ved hjælp af affugtning og til sidst fjerne skimmelsvampen.

Skimmelsanering af fugtskader

Det kan være rigtig svært at opdage fugt, som langsomt trænger ind i en bygning.
Hvis der sker en fortætning af luftens vanddamp, så vil der komme kondens på overflader som malede og tapeserede vægge. Ved længerevarende kondens kan det i værste fald skabe skimmelsvamp. Hvis der opstiger grundfugt fra jorden, så vil det igennem lang tids påvirkning give udfald som mug og råd, som påvirker indeklimaet.
Oplever du fugt, råd eller skimmelsvamp i dit hjem? JMS Demolotion er sagkyndige i lave at målinger af skimmelsvamp og bagefter udføre skimmelsanering, så fugtindtrængning i byggemateriale ophører og der bliver skabt et sundt indeklima.